Menu
menu      Strona Główna
menu      Statut
menu      Zarząd
menu      Komisja rewizyjna
menu      Sprawozdania
menu      Piszą o nas
Szpital Grudzišdz

 

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

W Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiadają:

1. Jerzy Janicki - Przewodniczący

2. Renata Bąk - Członek

3. Mirosław Przybylski - Członek

         Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Stowarzyszenia oraz stanu realizacji uchwał

 b) przedkładania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień

c)     wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

d)    składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

    Członkowie z Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

         Uchwała Członków Założycieli w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia