Menu
menu      Strona Główna
menu      Statut
menu      Zarząd
menu      Komisja rewizyjna
menu      Sprawozdania
menu      Piszą o nas
Szpital Grudzišdz

 

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, nadzorującym jego bieżącą działalność. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

W skład Zarządu wchodzą:

1. Jacek Korbik - Prezes

2. Anna Zubyk-Dziurzyńska - Wiceprezes

3. Ewa Karkau-Mielcarska - Skarbnik

Do kompetencji Zarządu należy:

a)kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz

b)      gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zebranie Członków

c)      opracowywanie programów i planów działalności oraz środków na ich realizacje

d)      opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań finansowych

e)      zwoływanie zebrań

f)       zawieranie umów z innymi podmiotami

g)      zbieranie składek członkowskich

h)      wnioskowanie o nadanie członkowstwa honorowego

i)        przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających

j)        rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia 

Uchwała Członków Założycieli w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia