Zarząd i Statut

Zarząd

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, nadzorującym jego bieżącą działalność. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

Do kompetencji Zarządu należy:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

Statut

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU NEUROCHIRURGII I OSÓB Z URAZAMI UKŁADU NERWOWEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego w Grudziądzu zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. Zm.), oraz postanowień niniejszego statusu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznaki, symbolu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Ochrona i promocja zdrowia.

2. Wspieranie rozwoju neurochirurgii.

3. Udzielanie wsparcia osobom z urazami układu nerwowego pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

4. Wspieranie placówek i instytucji pracujących i świadczących usługi na rzecz osób z urazami układu nerwowego

5. Działanie na rzecz poprawy stanu placówek i instytucji neurochirurgicznych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie pomocy finansowej placówkom i instytucjom zajmującym się rozwojem i wykonującym zabiegi neurochirurgiczne w tym zakup przedmiotów, aparatury i sprzętu neurochirurgicznego.

2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz prawnej i psychologicznej w podstawowym zakresie, osobom z urazami układu nerwowego.

3. Wspieranie specjalistycznych szkoleń związanych z celami Stowarzyszenia.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej w mediach, placówkach Służby Zdrowia oraz naukowo-badawczych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRACA I OBOWIĄZKI

§7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§8

Członkowie dzielą się na :

· zwyczajnych

· wspierających

· honorowych

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

2. Członek zwyczajny ma prawo :

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia na równi z innymi poszkodowanymi

Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§10

Do obowiązków członka należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

b) czynne uczestnictwo realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, oraz wyboru do organów Stowarzyszenia

c) regularne opłacanie składek członkowskich

§11

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami spierającymi

§12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana jego działalnością, która zadeklaruje poparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

3. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia

4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Nadanie i utrata godności Członka Honorowego, powziętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, lecz jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§14

1. Przynależność członkowska ustaje w razie :

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia po uregulowaniu zobowiązań

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

c) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowski, za okres przekraczających jeden rok

d) wykluczenie przez Zarząd z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych

e) rozwiązania Stowarzyszenia

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§15

Organami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.Zarząd.

3.Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

1.Władzę Stowarzyszenia sprawują organy stanowiące (uchwałodawcze) i wykonawcze.

2.Kadencja władz trwa 4lata

A. WŁADZA UCHWAŁODAWCZA

Władzą stanowiącą jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18

Walne Zebranie Członków – zwyczajne, zwojuje Zarząd raz na rok.

W Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym – jako Zebranie sprawozdawcze i raz na 4 lata Zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

§19

1.W przypadkach szczególnych Zarząd Stowarzyszenia może zwołać nadzwyczajne Walne zebranie:

a) z własnej inicjatywy

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia uczestników na piśmie, co najmniej na 7 dni przed terminem.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

b) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) wybór : Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d) zatwierdzenie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich

f) uchwalanie zmian w statucie

g) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia

i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

§22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych

2. Protokół i uchwały Walnego Zebrania Członków podpisują: przewodniczący Zebrania i protokolant.

B. WŁADZA WYKONAWCZA

§23

1. Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd składający się z 3-5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów urzędowych uprawnie są łącznie dwaj członkowie Zarządu, przy czym członek Zarządu uprawniony jest do podpisywania łącznie z prezesem lub z wiceprezesem.

§24

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§25

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia – w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz

b) gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zebranie Członków

c) opracowywanie programów i planów działalności oraz środków na ich realizacje

d) opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań finansowych

e) zwoływanie zebrań

f) zawieranie umów z innymi podmiotami

g) zbieranie składek członkowskich

h) wnioskowanie o nadanie członkowstwa honorowego

i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających

j) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia

C. ORGANY KONTROLNE

§27

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków w tym Przewodniczącego.

§28

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Stowarzyszenia oraz stanu realizacji uchwał

b) przedkładania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień

c) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

d) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2. Członkowie z Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu

§30

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów.
Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze i ruchomości.

§32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

Wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających.
Dotacje, subwencje i zapisy.
Spadki i darowizny.
Nawiązki orzekane przez Sądy.


ROZDZIAŁ VII

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§33

Organy Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz i obowiązane są do przekazania im w formie protokolarnej wszystkich akt i majątku Stowarzyszenia.

§34

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i zadysponowaniu majątkiem Stowarzyszenia.
W przypadku likwidacji – majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na cele, do których zostało powołane.


§35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Chcesz pomóc, dokonaj wpłaty na konto Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego w Grudziądzu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Grudziądzu

Nr  77 1020 5040 0000 6702 0103 5559

KRS 0000302533

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Share This